SIA "Mogotel" privaatsuspoliitika

Käesolevaga teavitame, et Mogotel Latvia SIA, registrikood  40203197968, juriidiline aadress: Maskavas tn 240 - 3, Riia, LV-1063, Läti, et Mogotel Development Estonia, OÜ, registrikood  16513782, juriidiline aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai tn 49, 10133, Eesti, et Hotel Operator Mogotel Estonia OÜ, registrikood 14731121, juriidiline aadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Rännaku pst 12, 10917, Eesti, et OÜ Mogotel Estonia, registrikood 14004036, juriidiline aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai tn 49, 10133, Eesti, et WINWINSTAY Estonia OÜ, registrikood 14910243, juriidiline aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai tn 49, 10133, Eesti on ettevõtete gruppi kuuluvad ettevõted. Ettevõtete grupi kontrolliv ettevõte on SIA Mogotel, ühtne registreerimisnumber 40103376919, juriidiline aadress: Maskavas iela 240-3, Riia, LV-1063, Läti.

SIA Mogetel privaatsuspoliitika eesmärk on informeerida füüsilisest isikust andmesubjekti isikuandmete töötlemise eesmärkidest ja mahust, isikuandmete kaitse meetmetest, töötlemise kestusest ja andmesubjekti õigustest seoses andmete kogumise, töötlemise ning pädevatele asutustele ja teisele vastutavale töötlejale edastamisega.

1. Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed
1.1. Isikuandmete vastutav töötleja on SIA Mogotel (edaspidi vastutav töötleja), ühtne registreerimisnumber 40103376919, juriidiline aadress: Maskavas iela 240-3, Riia, LV-1063, Läti, telefon: +371 67259918, veebileht: https://www.mogotel.com/;
1.2. Vastutava töötleja isikuandmete töötlemisalase andmekaitsespetsialisti kontaktandmed: dpo@mogotel.com.

2. Kohaldatavad õigusaktid
2.1. Pooled võivad selle lepingu täitmise raames töödelda isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016 määrusele 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi GDPR).

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
3.1. Teenuste osutamise tagamine:
3.1.1. kliendi tuvastamine;
3.1.2. lepingu ettevalmistamine ja sõlmimine;
3.1.3. teenuste osutamise tagamine / korraldamine;
3.1.4. teenuste parendamine ja uute teenuste arendamine;
3.1.5. teenuste reklaam ja levitamine ehk ärilised eesmärgid;
3.1.6. klienditeenindus;
3.1.7. kaebuste/pretensioonide käsitlemine ja töötlemine;
3.1.8. klientide hoidmine ja nende lojaalsuse tõstmine, rahulolu mõõtmine;
3.1.9. arvelduste haldamine;
3.1.10. tõhus rahavoogude haldamine / võlgade sissenõudmine;
3.1.11. veebisaidi haldamine ja arendamine;
3.1.12. frantsiisisuhete hoidmine.

3.2. Äritegevuse kavandamine ja analüüs:
3.2.1. statistika ja äritegevuse analüüs;
3.2.2. planeerimine ja arvestus;
3.2.3. tõhususe mõõtmine;
3.2.4. andmete kvaliteedi tagamine;
3.2.5. turu- ja avaliku arvamuse uuringud;
3.2.6. aruannete koostamine;
3.2.7. kliendiküsitluste läbiviimine;
3.2.8. riskijuhtimine eri tegevuste raames.

3.3. Õigusaktide nõuete täitmine, riigiasutuste päringutele vastamine.
3.4. Vastutava töötleja juhtimine, raamatupidamisarvestus, siseprotsesside haldamine.
3.5. Vastutava töötleja asjaajamine, andmete arhiveerimine.
3.6. Rikkumistest teavitamise süsteemi toimimise tagamine.
3.7. Vastutava töötleja töösuhted ja töötajate värbamine.
3.8. Vastutava töötleja ärilepingute sõlmimine ja nende täitmise tagamine.
3.9. Vastutava töötleja klientide, külaliste ja töötajate ohutuse ning vastutava töötleja vara kaitsmise tagamine.
3.10. Vastutava töötleja õiguste ja huvide kaitsmine riigi- ja omavalitsusasutustes ning institutsioonides, vastutava töötleja esindamine kohtuvaidlustes.
3.11. Vastutava töötleja korraldatud ürituste filmimine, pildistamine ja helisalvestamine.
3.12. Muud erieesmärgid, millest teavitatakse andmesubjekti vastavate andmete vastutavale töötlejale esitamise hetkel.

4. Vastutava töötleja töödeldud isikuandmete kategooriad:
4.1. ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, postiaadress, deklareeritud elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
4.2. isikut tõendava dokumendi andmed;
4.3. saadud ja kavandatud teenuste loetelu;
4.4. pangakontode numbrid;
4.5. maksete haldusega seotud teave;
4.6. telefoni- ja elektroonilise suhtluse andmed;
4.7. elulugu (Curriculum vitae);
4.8. isikutoimiku andmed, sh teave hariduse, ülalpeetavate ja töötajate tervisekontrollide kohta;
4.9. fotod;
4.10. tööjaamade kontrolljälgede andmed;
4.11. töö e-posti aadresside, interneti ja telefonide kontrolljäljed;
4.12. videovalvesüsteemi salvestised;
4.13. veebisaidi külastuste andmed;
4.14. juurdepääsu kontrollseadmete ja signalisatsiooniseadmete kontrolljäljed koos töötajate, külastajate või alltöövõtjate andmetega;
4.15. Vastutav töötleja töötleb kolmandas punktis nimetatud eesmärkidel ka muid andmesubjekti poolt esitatud andmeid.

5. Füüsiliste isikute andmete kogumise ja töötlemise alus:
5.1. andmesubjekti nõusolek – andmesubjekt on andnud nõusoleku tema andmete kogumiseks ja töötlemiseks üheks või mitmeks konkreetseks eesmärgiks;
5.2. enne või pärast lepingu sõlmimist – kliendisuhete juhtimine (sh kaugjuhtimine) lepingute sõlmimise ja tagamise eesmärgil, samuti nendega seotud protsesside tagamine, koostöö klientidega ja sellega seotud protsesside tagamine;
5.3. Vastutava töötleja õigustatud huvid – ettevõtlusega tegelemine, teenuste osutamine, klientide hoidmine, andmesubjektide tuvastamine, klientide segmenteerimine teenuste tõhustamise eesmärgil, vastutava töötleja kuvandi ja teenuste populariseerimine ja arendamine, pettuste ennetamine, kaebuste käsitlemine ja osutatud teenustega seotud klienditugi, turundustegevused, ettevõtte ja finantsriskide juhtimine, korporatiivjuhtimine, finants-, äri- ja analüütiline arvestus, asjaajamine, andmete arhiveerimine, siseprotsesside haldamine, töötajate videovalve klientide ja vastutava töötleja ohutuse tagamise eesmärgil, veebisaidi kontrolljälgede analüüs, rahavoogude tõhus juhtimine, võlgade haldamine, klientide maksete haldamine, kohtuvaidlused, frantsiisisuhete haldamine, töötajate ja klientide (külastajate) tervise kaitse ja sellega seotud õigusaktide nõuete täitmine, samuti muud vastutava töötleja õigustatud huvid, mis on aktuaalsed andmete töötlemise hetkel;
5.4. seaduslik alus – kehtivate õigusaktide nõuete täitmine;
5.5. andmesubjekti või muu füüsilise isiku elulised huvid – andmetöötlus on vajalik andmesubjekti või muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

6. Andmesubjekti isikuandmete kogumise allikad:
6.1. andmesubjekti esitatud dokumendid ja teave;
6.2. teiste vastutavate töötlejate, volitatud töötlejate ja alltöötlejate andmed;
6.3. teenuste osutamise käigus saadud andmed;
6.4. vastutava töötleja video- ja/või fotoseadmete andmed;
6.5. vastutava töötleja arvutivõrguseadmete andmed;
6.6. vastutava töötleja veebisaidi https://mogotel.com/, https://www.rijahotels.com/ külastuste või sirvimise andmed.

7. Andmesubjekti andmete töötlemise protsess:
7.1. andmesubjekti tuvastamise käigus;
7.2. äritegevuse käigus;
7.3. ärilepingute sõlmimise ja nende täitmise järelevalve käigus;
7.4. töötajate värbamise ning töösuhete loomise ja hoidmise käigus;
7.5. õigusaktide nõuete täitmise käigus;
7.6. kohtuvaidlustes osalemise käigus;
7.7. riigi- ja omavalitusasutustele ning ametnikele teabe esitamise ning neilt teabe saamise käigus.

8. Andmesubjekti küpsiste töötlemine:
8.1. Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait loob ja salvestab andmesubjekti seadmesse (arvutisse, tahvelarvutisse või mobiiltelefoni), kui andmesubjekt külastab vastutava töötleja veebisaiti. Küpsised talletavad kasutaja külastuskogemuse ja põhiandmed, tagamaks veebisaidi mugavamat kasutamist;
8.2. küpsiste abil töötleb vastutab töötleja teavet kasutajate harjumuste ja saidi kasutamise ajaloo kohta, tuvastab häiringuid ja puudusi saidi töös, loob kasutajate harjumuste statistikat ja võimaldab saidi täisväärtuslikku ja mugavat kasutamist;
8.3. kui andmesubjekt ei soovi küpsiste kasutamist, võib ta oma brauseri seadetes küpsiste kasutamist keelata, kuid sellisel juhul võib saidi kasutamine osutuda raskendatuks või häirituks. Salvestatud küpsiseid saab kustutada seadme brauseri seadetes, kustutades selleks salvestatud küpsiste ajalugu.

9. Andmete säilitamise aeg:
9.1. kuni õigusaktides sätestatud andmete säilitamise tähtaja möödumiseni;
9.2. andmesubjektiga sõlmitud lepingu kehtivuse ajal;
9.3. andmesubjekti nõusoleku kehtivuse ajal;
9.4. seni kuni see on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvide tagamiseks ja kaitsmiseks;
9.5. seni kuni meil on siduv juriidiline kohustus andmeid säilitada;
9.6. mistahes eelnimetatud tähtaja möödumisel andmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks vastutava töötleja sätestatud korras.

10. Andmesubjekti isikuandmete jagamine ja edastamine:
10.1. teenuste osutamiseks ja tööülesannete täitmiseks võib vastutav töötleja andmesubjekti andmeid jagada, sh Euroopa Liidu ja EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) liikmesriikide territooriumil;
10.2. funktsioonide ja tööülesannete täitmise ning vastutava töötleja äritegevuse tagamiseks võib vastutav töötleja edastada andmed ka kolmandatele riigi (väljaspool EMP) või rahvusvahelistele organisatsioonidele, tagades andmete erikaitset vastavalt GDPR‘i nõuetele;
10.3. õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks võib vastutav töötleja jagada andmesubjekti andmeid riigi- ja omavalitsusasutustega, õiguskaitseasutuste, kohtute ja muude institutsioonidega;
10.4. vastutav töötleja edastab andmed üksnes kehtivates õigusaktides, sh GDPR‘is ja isikuandmete kaitse seaduses ettenähtud mahus.

11. Andmesubjekti andmete kaitse:
11.1. vastutav töötleja kaitseb andmesubjekti andmeid loata juurdepääsu, juhusliku kaotsimineku, avalikustamise või hävitamise eest. Selleks kasutab vastutav töötleja nüüdisaegseid tehnoloogilisi vahendeid, arvestades esinevate privaatsuse riskide ja korralduslike nõuetega, sh kasutab tulemüüre, andmesidevõrgu sissetungi tuvastamise ja analüüsi tarkvara, SSL standardi ja anonüümseks muutmise funktsionaalsusega krüpteerimist;
11.2. vastutav töötleja viib läbi korralikku volitatud töötlejate ja alltöötlejate, kes tegelevad andmesubjekti andmete töötlemisega vastutava töötleja nimel, kontrolli; vastutav töötleja hindab, kas nad kasutavad vastavaid turvameetmeid, kas andmetöötlus toimub kooskõlas vastutava töötleja juhistega, kas see toimub kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning andmekaitsenõuete ja -standarditega;
11.3. volitatud töötlejatel ja alltöötlejatel ei ole õigust töödelda vastutava töötleja andmeid oma vajadusteks;
11.4. vastutav töötleja ei vastuta mistahes loata juurdepääsu eest andmesubjekti andmetele või nende kaotsimineku eest, kui see on väljaspool vastutava töötleja pädevust, nt kui see on juhtunud andmesubjekti süü või hooletuse tõttu.

12. Profiilianalüüsi loogika:
12.1. Vastutav töötleja võib teha andmesubjekti suhtes automatiseeritud otsuseid ja teostada isikuandmete profiilianalüüsi. Andmesubjekti teavitatakse sellistest vastutava töötleja toimingutest eraldi, kehtivates õigusaktides sätestatud korras. Andmesubjekt võib esitada pretensiooni otsuste automatiseeritult tegemise kohta kehtivates õigusaktides sätestatud korras.

13. Andmesubjekti õigused :
Kehtivate õigusaktide kohaselt on andmesubjektil teda käsitletavate isikuandmete töötlemisega seotud järgmised õigused:
13.1. õigus tutvuda andmetega – andmesubjektil on õigus saada vastutavalt töötlejalt kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul tutvuda kõigi töödeldavate isikuandmetega;
13.2. õigus andmete parandamisele – andmesubjektil on õigus nõuda, et vastutav töötleja parandaks teda puudutavad ebaõiged või puudulikud isikuandmed;
13.3. tuginedes õigustatud huvile, esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele – andmesubjektil on õigus esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, mille töötlemine toimub vastutava töötleja õigustatud huvi alusel, välja arvatud juhul kui sellise töötlemise alus tuleneb õigusaktidest;
13.4. õigus andmete kustutamisele – teatud juhtudel on andmesubjektil õigus nõuda teda käsitletavate isikuandmete kustutamist, välja arvatud juhul kui õigusaktides on sätestatud selliste andmete säilitamise tähtaeg;
13.5. õigus isikuandmete töötlemise piiramisele – teatud juhtudel on andmesubjektil õigus nõuda teda käsitletavate isikuandmete töötlemise piiramist, välja arvatud juhul kui õigusaktides on sätestatud selliste andmete töötlemise maht;
13.6. andmete ülekandmise õigus – andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale. See õigus laieneb ainult sellistele isikuandmetele, mis on esitatud vastutavale töötlejale andmesubjekti nõusoleku alusel või lepingu alusel või kui andmeid töödeldakse automatiseeritult. Seda andmesubjekti õigust ei kohaldata töötlemise suhtes, mis on vajalik kehtivatest õigusaktidest tulenevate vastutava töötleja kohustuste ja ülesannete täitmiseks;
13.7. õigus oma nõusolekud tagasi võtta – andmesubjektil on õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekud igal ajal tagasi võtta samal viisil, kuidas need sai antud, või saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: dpo@mogotel.com. Sellisel juhul ei toimu konkreetsel eesmärgil andmete edasist töötlemist eelnevalt antud nõusoleku alusel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmetöötlust, mida tehti ajal, mil andmesubjekti nõusolek kehtis. Nõusoleku tagasivõtmine ei peata andmete töötlemist vastutava töötleja poolt muudel õiguslikel alustel. Eelnimetatud õiguste kasutamiseks palume esitada kirjalik avaldus vastutavale töötlejale või andmekaitsespetsialistile.

14. Muu
14.1. Vastutava töötleja veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele, kus kehtivad teised kasutamise ja isikuandmete kaitse tingimused, mille eest vastutav töötleja ei vastuta.

15. Suhtlus
15.1. Küsimuste ja ebaselguste korral võib andmesubjekt pöörduda vastutava töötleja poole:
isiklikult vastutava töötleja kontoris aadressil Maskavas iela 240-3, Riia, LV-1063, Läti, isiklikult hotellis või pöörduda vastutava töötleja andmekaitsespetsialisti poole, kirjutades e-posti aadressile dpo@mogotel.com;
15.2. Andmesubjektiga suhtlemiseks kasutab vastutav töötleja andmesubjekti märgitud kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress).

Kui andmesubjekt ei ole saadud vastusega rahul, on tal õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile (https://www.dvi.gov.lv/lv/, https://www.aki.ee/et).

Vastutaval töötlejal on õigus igal ajal privaatsuspoliitikat parendada või täiendada. Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti mistahes muudatustest, avalikustades privaatsuspoliitika aktuaalset versiooni oma veebisaidil https://mogotel.com/, https://www.rijahotels.com/.

Pieraksties jaunumiem

Pierakstieties mūsu jaunumiem, lai saņemtu jaunākās ziņas un ekskluzīvus piedāvājumus. Bez spama.

Spiežot "Pierakstīties" es piekrītu manu personīgo datu apstrādei saskaņā ar privātuma politiku
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Paldies ka pierakstījies!