Lietošanas nosacījumi

Ievads

Šie noteikumi un nosacījumi nosaka, kā varat izmantot šo tīmekļa vietni. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs pilnībā piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem vai daļai šo noteikumu un nosacījumu, Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni.


 

Atļauja izmantot tīmekļa vietni

Ja nav noteikts citādi, Rixwell un/vai tās licences devējiem pieder intelektuālā īpašuma tiesības tīmekļa vietnē un tīmekļa vietnē esošie materiāli. Saskaņā ar zemāk doto licenci, visas šīs intelektuālā īpašuma tiesības ir rezervētas.

Jūs drīkstat skatīt, lejupielādēt vienīgi kešdarbes nolūkā un izdrukāt lapas no tīmekļa vietnes Jūs personīgai lietošanai atbilstoši turpmāk un citur šajos noteikumos un nosacījumos minētajiem ierobežojumiem.

Jūs nedrīkstat:

Pieļaujamais lietojums

Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni veidā, kas rada vai var radīt bojājumus tīmekļa vietnei vai vājināt pieeju vai piekļuvi tai; vai jebkurā veidā, kas ir pretlikumīgs, nelikumīgs, krāpniecisks vai kaitējumu izraisošs; vai veidā, kas saistīts ar jebkuru pretlikumīgu, nelikumīgu, krāpniecisku vai kaitējumu izraisošu mērķi vai darbību.

Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni, lai kopētu, uzglabātu, izvietotu, pārraidītu, nosūtītu, izmantotu, publicētu vai izplatītu jebkuru materiālu, kas sastāv no spiegprogrammatūras, datorvīrusa, Trojas zirgu, tārpu, taustiņsitiena reģistrētāju, „rootkit” vai citas kaitīgas datorprogrammas (vai saistīts ar minētajiem).

Jūs nedrīkstat veikt nekādas sistemātiskas vai automātiskas datu ieguves darbības (ieskaitot, bez ierobežojumiem, rasmošanu, datizraci, datu ieguvi un datu „ražas novākšanu”) šajā tīmekļa vietnē vai saistībā ar to bez Rixwell rakstiskas piekrišanas.

 Ierobežota piekļuve

Rixwell rezervē tiesības ierobežot piekļuvi [citām] šīs tīmekļa vietnes sadaļām vai patiešām visai tīmekļa vietai saskaņā ar Rixwell ieskatiem.

Ja Rixwell piešķir Jūs ar lietotāja identifikācijas datiem un paroli, ļaujot Jums piekļūt šīs tīmekļa vietnes aizliegtajām sadaļām vai citam saturam vai pakalpojumiem, Jums jānodrošina, ka lietotāja identifikācijas dati un parole tiek glabāti konfidenciāli.

Rixwell drīkst padarīt nederīgus Jūsu lietotāja identifikācijas datus un paroli atbilstoši Rixwell ieskatiem, par to nebrīdinot un nesniedzot paskaidrojumus.

Lietotāja saturs

Šajos noteikumos un nosacījumos „Jūsu lietotāja saturs” nozīmē materiālus (ieskaitot, bez ierobežojumiem, tekstu, attēlus, audio materiālus, videomateriālus un audiovizuālos materiālus), ko Jūs iesniedzat šajā tīmekļa vietnē jebkādam nolūkam.

Jūs piešķirat Rixwell atļauju, kas ir spēkā visā pasaulē, ir neatsaucama, neekskluzīva, uz kuru neattiecas autora honorārs, lietot, reproducēt, adaptēt, publicēt, tulkot un izplatīt Jūsu lietotāja saturu jebkurā esošajā vai nākotnes medijā. Jūs arī piešķirat Rixwell tiesības piešķirt minētās tiesības un tiesības ierosināt lietu par minēto tiesību pārkāpšanu.

Jūsu lietotāja saturs nedrīkst būt pretlikumīgs vai nelikumīgs, tas nedrīkst pārkāpt nevienas trešās personas juridiskās tiesības un tas nedrīkst kļūt par iemeslu procesa uzsākšanai pret Jums vai Rixwell, vai kādu trešo personu (katrā gadījumā saskaņā ar piemērojamo likumdošanu).

Jūs nedrīkstat iesniegt tīmekļa vietnē lietotāja saturu, kas ir vai jebkad bijis jebkuras draudošas vai esošas lietvedības vai citas līdzīgas pretenzijas priekšmets.

Rixwell rezervē tiesības rediģēt vai izņemt jebkuru materiālu, kas iesniegts šajā tīmekļa vietnē vai uzglabāts Rixwell serveros, vai izvietots, vai publicēts šajā tīmekļa vietnē.

Nekādas garantijas

Šī tīmekļa vietne nodrošināta „kā ir” – bez jebkādiem apliecinājumiem vai garantijām, tiešiem vai netiešiem. Rixwell nepauž nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz tīmekļa vietni vai šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un materiāliem.

Neierobežojot iepriekšminētā vispārīgumu, Rixwell negarantē, ka:

Nekas šajā tīmekļa vietnē nav vai nav domāts kā padoms.

Saistību ierobežojumi

Rixwell nebūs atbildīgs Jums (vai saskaņā ar sazināšanās tiesībām, vai deliktu tiesībām, vai kā citādi) par šīs tīmekļa vietnes saturu vai tās izmantošanu, vai kā citādi saistībā ar to:

Šie saistību ierobežojumi piemērojami vienīgi, ja Rixwell speciāli norādīts potenciālais zaudējums.

Izņēmumi

Nekas šajā tīmekļa vietnē minētajā saistību atrunā neizslēgs vai neierobežos jebkuru garantiju, kas paredzēta ar likumu, tā, ka tā būtu pretlikumīgi izslēgta vai ierobežota; un nekas šajā tīmekļa vietnē minētajā saistību atrunā neizslēgs vai neierobežos Rixwell saistības attiecībā uz zemāk norādīto:

Pamatotība

Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat, ka šajā tīmekļa vietnē minētajā saistību atrunā norādītie izņēmumi un ierobežojumi ir pamatoti.

Ja tos neuzskatāt par pamatotiem, Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni.

Citas personas

Neierobežojot iepriekšminēto, Jūs piekrītat, ka šajā tīmekļa vietnē minēto saistību atruna attiecībā uz garantiju ierobežojumiem un saistībām aizsargās Rixwell amatpersonas, darbiniekus, aģentus, filiāles, pārņēmējus, juridiskos mantiniekus un apakšuzņēmējus, kā arī Rixwell.

Ar likumu nepiemērojami noteikumi

Ja kāds no šajā tīmekļa vietnē minētajā saistību atrunā iekļautajiem noteikumiem nav piemērojams ar spēkā esošu likumu vai noteikts kā nepiemērojams, tas neietekmēs citu šajā tīmekļa vietnē minētajā saistību atrunā iekļauto noteikumu piemērošanu.

Nodrošinājums

Jūs ar šo nodrošināt Rixwell un apņematies nodrošināt Rixwell pret jebkuriem zaudējumiem, bojājumiem, izmaksām, saistībām un izdevumiem (ieskaitot, bez ierobežojumiem, tiesu izdevumus un jebkuras summas, kas Rixwell būtu jāmaksā trešajai personai saistībā ar prasību vai strīdu atbilstoši Rixwell juridisko konsultantu ieteikumiem), kas radušies vai ko Rixwell cietis, jo Jūs esat pārkāpis kādu no šiem noteikumiem vai nosacījumiem, vai tie izriet no prasības, ka Jūs esat pārkāpis kādu no šiem noteikumiem vai nosacījumiem.

Šo noteikumu un nosacījumu pārkāpšana

Neierobežojot iepriekšminēto par Rixwell citām tiesībām saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, ja Jūs jebkādi pārkāpjat šos noteikumus un nosacījumus, Rixwell drīkst rīkoties, kā uzskata par atbilstošu pārkāpuma gadījumā, tai skaitā uz laiku liedzot Jums piekļuvi tīmekļa vietnei, bloķējot Jūsu IP adresi izmantojošos datorus, lai tie nespētu piekļūt tīmekļa vietnei, sazinoties ar Jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, pieprasot, ka viņš bloķētu Jums piekļuvi tīmekļa vietnei un/vai ierosinot tiesas procesu pret Jums.

Izmaiņas

Rixwell drīkst laiku pa laikam pārstrādāt šos noteikumus un nosacījumus. Pārstrādātie noteikumi un nosacījumi tiks attiecināti uz šīs tīmekļa vietnes lietošanu kopš datuma, kad pārstrādātie noteikumi un nosacījumi tiek publicēti šajā tīmekļa vietnē. Lūdzam regulāri pārbaudīt šo lapu, lai nodrošinātu, ka esat iepazinies ar noteikumu un nosacījumu spēkā esošo versiju.

Tiesību pēctecība

Rixwell drīkst nodot, slēgt apakšlīgumus vai kā citādi rīkoties ar Rixwell tiesībām un/vai saistībām saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, nebrīdinot Jūs vai nesaņemot Jūsu piekrišanu.

Jūs nedrīkstat nodot, slēgt apakšlīgumus vai kā citādi rīkoties ar Jūsu tiesībām un/vai saistībām saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Nodalāmība

Ja tiesa vai cita kompetenta institūcija nosaka, ka kāds no šiem noteikumiem vai nosacījumiem ir pretlikumīgs un/vai ar likumu nepiemērojams, pārējie noteikumi saglabā spēku. Ja kāds pretlikumīgs un/vai ar likumu nepiemērojams noteikums kļūst likumīgs vai ar likumu piemērojams, ja daļa no tā tiek dzēsta, tad minētā daļa tiks uzskatīta par dzēšamu, un pārējā noteikuma daļa saglabās spēku.

Vienošanās kopumā

Šie noteikumi un nosacījumi veido vienošanos kopumā, kas noslēgta starp Jums un Rixwell attiecībā uz to, kā Jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, un tie aizstāj visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz to, kā Jūs izmantojat šo tīmekļa vietni.

Likumdošana un jurisdikcija

Šie noteikumi un nosacījumi sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un pakļauti tiem. Jebkuri strīdi saistībā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem tiks izskatīti vienīgi tiesās.

Uzņēmuma juridiskais nosaukums ir SIA Mogotel. SIA Mogotel reģistrēts Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40103376919.

Spēkā kopš 2013.gada 01.maija